Vabilo na občni zbor 2015

Vabimo vse člane društva in goste na redni obini zbor Društva GRS Maribor, ki bo dne 02.03.2015 ob 18:00 uri v avditoriju lzobraževalnega centra URSZR, Bezjakova ulica 151, v Pekrah.

Dnevni red:

 • Uvodni pozdrav
 • Izvolitev organov obdnega zbora
  – delovno predsedstvo: predsednik in 2 člana,
  – volilna komisija
  – verifikacijska komisija: 2 člana
  – zapisnikar, 2 overovitelja zapisnika
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila o delovanju v preteklem obdobju
  – Načelnik
  – Vodje reševalnih skupin, gospodarja, oskrbnika zavetišča Pesek,…
  – Vodja popisa
  – Finančno poročilo
  – Nadzorni odbor
  – Razprava in potrditev poročil
 • Sprejem sklepov v zvezi z finančnim poslovanjem
 • Sprejem programa dela društva za leto 2015
 • Razno

Lep pozdrav !

GRS Maribor
Ljubo Hansel, načelnik

Comments are closed.